פּאַטענט

▶ דערפינדונג

▶ יוטיליטי מאָדעל

▶ אויסזען

▶ אנדערע